Atmopol

Energia sprężonego powietrza

Ogólne Warunki Sprzedaży – Atmopol sp. z o.o.

§1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży  (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług, których sprzedawcą jest ATMOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Biskupińska 23, 30-832 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000183648.

 2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez ATMOPOL Sp. z o.o., w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.

 3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie ATMOPOL Sp. z o.o. lub na stronie internetowej www.atmopol.com.pl

 4. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.

 5. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej sposób odmienny.

 6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

 7. Forma sprzedaży:

 • Sprzedaż bezpośrednia odbywa się w siedzibie  firmy:

        30-832 Kraków, ul. Biskupińska 23,

 • Sprzedaż towarów z dostawą przez firmy spedycyjne.

 

DEFINICJE

§2

Użycie w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

 1. Sprzedający – ATMOPOL Sp. z o.o., ul. Biskupińska 23, 30-832 Kraków, NIP:  6791105080, REGON: 351062130.

 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

 3. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.

 4. Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 5. Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.

 6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

 

OFERTY I ZAMÓWIENIA

§3

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane  przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec  zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.

 2. Zamówienie  Kupującego powinno zawierać następujące dane:

 • Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,

 • Numer NIP,

 • Wskazanie nr oferty, jeśli dotyczy,

 • Określenie wskazanego towaru nazwą handlową,

 • Ilość zamówionego towaru,

 • Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.

 1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego ( w formie e-mail, listownie na adres siedziby firmy, za pomocą poczty elektronicznej). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

 2. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w pierwotnym zamówieniu.

 3. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

 4. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony dostawcy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Sprzedającego odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.

 5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.

TERMINY I WARUNKI DOSTAW

§4

 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar spełniając warunki określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, , tzn. termin i miejsce dostawy, ilość, rodzaj towaru, cena.

 1. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.

 2. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy spedycyjnej.

 3. Wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu.

 4. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w §3 ust.5.

 5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie  po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.

 7. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

PŁATNOŚCI I CENY

§5

 1. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.

 2.  W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.

 3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.

 4. Za dzień zapłaty uznaje się  dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.

 5. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.

 6. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.

 7. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.

 8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

GWARANCJA

§6

 1. Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. Okres gwarancji wynosi od 12 do 60 miesięcy w zależności od rodzaju urządzenia, licząc od daty sprzedaży lub uruchomienia, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi. W przypadku urządzeń wymagających uruchomienia warunkiem utrzymania gwarancji jest zgłoszenie gotowości do uruchomienia urządzeń nie później niż 3 miesiące od daty dostawy.

 2. Utratę roszczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi za wady powodują następujące działania: nieodpowiedni montaż, nieodpowiednia eksploatacja, przekroczenie parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych lub w ofertach.

 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie się towaru, będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.

SIŁA WYŻSZA

§7

 1. Jeżeli okoliczności pozostają poza kontrolą Sprzedającego i Kupującego, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub  transporcie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp. , dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za pisemnym powiadomieniem, do czasu przywrócenia normalnych warunków.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

 1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

 2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

 3. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.

 6. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

 

Atmopol

Ćwierć wieku doświadczenia